Een nieuw bericht van Kamerbreed Nijmegen; sinds oktober 2013 ook vanuit Bottendaal actief, vertegenwoordigd door verontruste bewoners die zich zorgen maken over de enorme toename van kamerverhuurpanden de afgelopen jaren. Dit bericht gaat over een zaak die Kamerbreed heeft aangespannen tegen de gemeente Nijmegen wat betreft een omzettingsvergunning in de Van Trieststraat.

Binnenkort (datum nog te bepalen door de rechtbank) zal de zaak die is aangespannen door Kamerbreed tegen de gemeente Nijmegen, m.b.t. een omzettingsvergunning in de Van Trieststraat 8, behandeld worden door de rechter in Arnhem.

Dit beroep richt zich tegen de ongegrond verklaring van het bezwaarschrift, ingediend 28 september 2015 door genoemd Platform tegen de verleende omzettingsvergunning,  d.d. 2 september 2015, kenmerk Z15.022552, voor Van Trieststraat 8 in Nijmegen. Het Platform Kamerbreed kan zich niet verenigen met dit besluit en is van mening dat de beslissing voor vernietiging in aanmerking komt. Daartoe wil het Platform het volgende naar voren brengen:

Beroepsgronden

De verleende omzettingsvergunning t.b.v. kamerverhuur voor de Van Trieststraat 8 in Nijmegen, kenmerk OD40 / Z15.022552 /D152012404, had volgens het Platform Kamerbreed niet verleend had mogen worden, gezien de reeds sterk aangetaste sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurt als gevolg van een concentratie van kamerverhuurpanden in de omgeving van het pand.

Hieronder onze bezwaren tegen het gehouden leefbaarheidsonderzoek door ODRN:

1. ODRN geeft in haar rapportage aan B&W aan dat er in een straal van circa 50 meter formeel geen omzettingsvergunningen zijn afgegeven, maar uit waarneming van het ODRN blijkt, dat er mogelijk wel 9 illegale kamerverhuurpanden in de nabijheid van het pand zijn.
Uit waarnemingen van het Platform blijkt dat de driehoek Sint Annastraat/Stijn Buijsstraat/Van Trieststraat, waar het pand deel van uitmaakt al voor meer dan 70 % bestaat uit kamerverhuurpanden, inclusief de 9 illegale kamerverhuurpanden.

De Raad van State acht het aannemelijk dat, wanneer een straat/buurt voor meer dan 10 % bestaat uit kamerverhuurpanden, de leefbaarheid en de sociale cohesie in de omgeving van het pand door botsing van de levensstijlen aangetast kan worden (Leeuwarden 2006).

Zowel in de beleidsregels 2013 van de gemeente Nijmegen voor kamerverhuur als in de Regionale Huisvestingsverordening (zie aangehaalde artikelen) wordt naar deze uitspraak van de Raad verwezen. Het Platform Kamerbreed is van mening dat B&W onvoldoende rekening  heeft gehouden met deze uitspraak van de Raad en het onderzoek van ODRN betreffende de leefbaarheid in de buurt te lichtvaardig heeft inschat. B&W heeft ook nagelaten om nader onderzoek te laten doen naar de 9 illegale kamerverhuurpanden en andere kamerverhuurpanden in de omgeving. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat er in Nijmegen circa 700 kamerverhuurpanden geen vergunning hebben.                                             

2. Omwonenden hebben in het recente  verleden regelmatig melding gemaakt van geluidsoverlast door kamerbewoning, verloedering van voortuinen, achterstallig onderhoud en stalling van fietsen in hun woonomgeving zoals blijkt uit het rapport van ODRN. Ook naar aanleiding van dit rapport ziet B&W geen grond om de omzettingsvergunning te weigeren.                                                                                          
3.  Uit gesprekken die het Platform heeft gevoerd met omwonenden van Kamerverhuurpanden en uit vele meldingen die bij het Meldpunt Overlast van het Platform Kamerbreed binnenkomen blijkt dat er veel meer overlast wordt ervaren dan officieel bij de gemeente bekend is. Veel bewoners laten het Platform ook weten dat zij het melden van overlast bij politie en gemeenten vaak maar achterwege laten want hun ervaring is dat meldingen gedaan bij politie en gemeente niet goed verwerkt worden. Velen vinden ook een melding bij de politie doen een te grote stap. Het Platform Kamerbreed vindt  dat B&W bij de beoordeling van de aangevraagde omzettingsvergunning onvoldoende rekening heeft gehouden met de vele binnenkomende meldingen van overlast die bij het Meldpunt Overlast van het Platform binnenkomen.

4. Gezien het feit dat de vergunning is verleend aan het pand gelegen aan de overzijde van de dichtbebouwde driehoek Van Trieststraat / Stijn Buijsstraat / St.Annastraat, verbindt B&W ten onrechte de conclusie dat het geen nadelige invloed heeft op de leefbaarheid van panden er tegenover.

Meer informatie over Kamerbreed
Meer informatie over Kamerbreed op de Facebookpagina, via tel.nr. 06-50620286 en e-mail [email protected].