Vanaf eind jaren ’60 was Bottendaal in de greep van grote maatschappelijke veranderingen. Bewoners namen het heft in handen; weg met de vervuilende en overlast veroorzakende bedrijven, Bottendaal moest een aangename woonwijk worden voor iedereen.

Buurtwerkers kwamen en gingen, wijkraden en werkgroepen eveneens. Iedereen zat wel ergens in of was ergens bij betrokken, soms lang, soms kort. Een radicaal en zeer activistisch wijkblad, opgericht in 1968, toen nog Kontakt geheten, deed maandelijks verslag van de gebeurtenissen. Eindelijk in 1979 kreeg de wijk zijn bestemmingsplan: Bottendaal zou woonwijk worden. Dat was het begin van de grote renovaties, het slopen en het bouwen.

De in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige gelden eiste de geldschietende instantie –de gemeente Nijmegen- dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben in de vorm van een stichting of vereniging, zodat individuen niet meer op hun persoonlijk daden aangesproken konden worden. In dat licht werd op 29 november 1985 de Stichting Bewoners Organisatie Bottendaal, kortweg BOB, opgericht

Het doel dat de BOB zich vanaf het begin heeft gesteld was het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Bottendaal te Nijmegen. Aanvankelijk hield de BOB zich vooral bezig met renovatie en met wat de invulling zou moeten worden van de door sloop van bedrijfs- en schoolgebouwen leeg gekomen terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer 70% voltooid. Het laatste door de BOB gecoördineerde grote project ging in 1999 van start met de open planprocedure rond het Dobbelmancomplex. De afronding daarvan vond plaats in 2006 met als slotstuk de oplevering van de Castellatoren in 2013. Daarmee zou je zeggen, dat de wijk voltooid was. Niets is minder waar: Bottendaal is nooit af, zoals ook een stad nooit af is. Er blijft altijd werk aan de winkel.

Wat doet de BOB nu?

In de loop van die veertig jaar is er wel wat veranderd. Bottendaal is een plezierige woon- en werkwijk geworden. Dank zij de Bottendalers en door middel van de BOB. Nog steeds is het uitgangspunt van de BOB het verbeteren van de leefbaarheid in Bottendaal. Maar ook: het bewaken van die leefbaarheid. Hoe doet de BOB dat? Op de eerste plaats bestaat de BOB uit een wisselend aantal vrijwilligers die behalve in de zomervakantiemaanden elke maand in het Wijkcentrum De Burghardt bij elkaar komen om de “toestand in de wijk” te bespreken. Die bijeenkomsten zijn voor iedere belangstellende toegankelijk, maar het is wel handig om van te voren je bezoek aan te kondigen bij de voorzitter of de secretaris. Het liefst zouden we in elke straat of “wijkje” een contactpersoon willen hebben die rechtstreeks de BOB kan bevragen en die informatie of verbetersuggesties (bijvoorbeeld het aanleggen van groen of het plaatsen van (meer) fietsklemmen) door kan spelen.

In tegenstelling tot het verleden is de tegenwoordige BOB niet activistisch, maar meer makelaar-verbinder/opstarter, begeleider en faciliteitenverschaffer van initiatieven. Er wordt onder meer met werkgroepen gewerkt, zoals de Werkgroep Spoorkuil (herinrichting Spoorkuil ten behoeve van de wijk), Werkgroep Turmac (herinrichting terrein van voormalig Pannakooi), Werkgroep Verkeer (o.a. Stationsplein) en de werkgroep Jongeren die onderzoekt wat de behoefte van jongeren in onze wijk is en wat daaraan te doen is. Uiteraard alles samen met betrokken wijkbewoners.

De BOB werkt daarin intensief samen met gemeentelijke instanties, zoals wijkbeheer, wijkmanagement en verschillende specifieke afdelingen van het gemeentelijk apparaat, maar ook met instellingen zoals Tandem. Uiteraard is er ook een goede samenwerking met het wijkblad De Zeeheld. De gezamenlijke website Bottendaal.nl is de spreekbuis van Bottendaal (we zoeken nog naar redacteuren voor deze website!).

Het (vrijwilligers)werk om Bottendaal een fijne wijk te houden en te verbeteren voor iedereen die er graag wil wonen is zeer afwisselend. Soms moet je wel een lange adem hebben, omdat het lang duurt voordat iets gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld het Dobbelmanproject duurde zeven jaar, de ondergrondse glasbakken in de Leemptstraat bijna tien jaar en de reconstructie van een gedeelte van de Stijn Buysstraat ruim vijf jaar. Toch blijven de vrijwilligers zich inzetten voor de leefbaarheid in de geest van de aanhouder wint. Als vrijwilliger bij de BOB kun je aan deze resultaten bijdragen, waarbij naast de inzet voor Bottendaal ook het plezier om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken een belangrijke factor is. Wanneer je denk, dat is ook iets voor mij, neem dan gerust contact op met de secretaris van de BOB.

Contact:

Leen Dresen (interim secretaris)
Burghardt van de Berghstraat 112
6512 DR Nijmegen

[email protected]

Agenda

Bekijk de agenda’s van de BOB-vergaderingen
De agenda’s

Werkgroepen Bewoners Organisatie Bottendaal

De BOB fungeert als paraplu organisatie voor diverse initiatieven in de wijk. Tijdens maandelijks vergaderingen worden de stand van zaken van deze diverse initiatieven, ondergebracht in werkgroepen, besproken. Tijdens deze vergaderingen wordt ook gekeken of dwarsverbanden mogelijk zijn of dat er nieuwe projecten zijn die opgepakt moeten worden. Gezien de lange geschiedenis van de BOB, is er veel ervaring en goed contact met de gemeente om deze initiatieven te ondersteunen. Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen:

  • Werkgroep Spoorkuil: De Spoorkuil, die vreemde insnijding op de smeltwaterzandhelling van de oude stuwwallen. Een monumentale kuil midden in de stad. Ooit een kale zandvlakte met puffende stoomlocomotieven, ronkende dieseltreinen en brede rangeerterreinen, sinds vele jaren ook een groot groengebied…Lees meer
  • Werkgroep Jongeren: In Bottendaal draait momenteel een pilot, waarbij in samenwerking met Tandem en de bewoners, jongerenwerk in zelfbeheerd wordt gebracht. Lees meer
  • Werkgroep Turmac: Na het verwijderen van het Panna-veldje zijn omwonenden een nieuwe invulling voor deze plek aan het uitwerken. Lees meer
  • Werkgroep Verkeer: Iedereen kent de onoverzichtelijke situatie tussen fietsers, wandelaars en auto’s wel bij het station? Ook op andere plaatsen in de wijk kunnen verkeersstromen beter. Lees meer