Een nieuw bericht van Kamerbreed Nijmegen; sinds oktober 2013 ook vanuit Bottendaal actief, vertegenwoordigd door verontruste bewoners die zich zorgen maken over de enorme toename van kamerverhuurpanden de afgelopen jaren. 

 

Beste Botendalers,

De leefbaarheid in onze wijk verdient de aandacht!

Sinds oktober 2013 is ook vanuit Bottendaal Kamerbreed Nijmegen  actief, vertegenwoordigd door verontruste bewoners die zich zorgen maken over de enorme toename van kamerverhuurpanden de afgelopen jaren. Niet omdat wij tegen deze wijze van bewoning zijn maar wel omdat deze wijze van bewoning bij een overconcentratie toch het e.e.a. doet met een omgeving, waardoor overlast,  afname van sociale cohesie en verloedering om de hoek liggen. Dit  “probleem” is niet typisch Nijmeegs ook Groningen,  Utrecht, leiden en diverse andere steden worstelen hiermee.

Vanuit Bottendaal zijn wij gestart om de samenwerking te zoeken met wijken veelal gelegen in de 19de -eeuwse schil alwaar bewoners dezelfde zorgen hebben.
Inmiddels zijn wij een begrip binnen de Nijmeegse politiek en worden als zodanig betrokken in het nieuw te vormen woonbeleid wat eind dit jaar door de raad aangenomen zal worden.

Dat wij nog niet gerust zijn op een beleid wat garant staat voor een evenwichtige opbouw van een straat/wijk ligt besloten in de ruime definitie die Nijmegen hanteert met betrekking tot het begrip leefbaarheid.
Actueel binnen onze wijk is de kortgeleden verleende vergunning op de van Trieststraat, de plannen in de omgeving van de Evertsenstraat en de voornemens om van voormalig bakkerij Pruijn ook een pand te maken voor kamerverhuur.

Naar mening van kamerbreed Nijmegen zijn dit de voorbeelden van “overdaad schaad”. Immers in de nabijheid van al deze locaties zijn al veel kamerverhuur panden gerealiseerd met soms ook helaas de negatieve effecten hiervan. Denk aan voortuinen die dienen als opslag voor afval, fietsen, bankstellen ed, geluidsoverlast, en de botsende leefstijlen. Inmiddels heeft ons meldpunt ([email protected])  over de afgelopen 18 maanden al meer dan 200 klachten verzameld.

Omdat in het huidige omzettingsbeleid  het effect wat dit kan hebben,  of wellicht al heeft, niet meewogen wordt door de vergunningverleners in de te nemen beslissing  betekend dit, dat alle aanvragen tot omzetting naar een kamerverhuurpand in principe gehonoreerd worden door onze bestuurders.

Hoe verklaarbaar is het gebrek aan belangstelling voor de leefbaarheid als je als eigenaar je pand verkamerd en je woont zelf niet in Nijmegen laat staan in de straat. Een concreet voorbeeld vanuit de Van Oldenbarneveltstraat; van de 25 commercielel exploitanten woont er niemand in deze straat zelf, 10 weliswaar in Nijmegen, maar het merendeel,  15 hebben helemaal geen band met onze stad behoudens de financiële.
Mede hierom willen wij van de Nijmeegse politiek een duidelijk antwoord op de vraag wat Nijmegen verstaat onder Leefbaarheid en wat dus redenen zijn om en omzettingsvergunning te weigeren dan wel een omzettingsvergunning in te trekken. Wij dagen ze dan ook uit de burger een proactieve  rol te geven in een vergunningverlening,  immers zij zijn de buurtexperts!

Tevens baart ons grote zorg de “waarschijnlijk” 700 illegaal verhuurde panden. De raad heeft in 2013 na constatering hiervan besloten   hier geen actief “opsporingsbeleid” op te zetten om reden van een capaciteitsprobleem. Men vermoed in onze wijk alleen al op de Van Trieststraat dat er sprake is van 9 illegaal verhuurde panden. Uiteraard ligt de zorgplicht bij de eigenaar van het pand artikel 1a Woningwet is hiervoor bedoeld. Maar naar ons idee blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor haar controleplicht artikel 13 van de Woningwet. Interessant is de uitspraak van 1 oktober 2010 van de Rechtbank Arnhem (LJN BN8863), die ziet op brandpreventie en handhaving door gemeenten: Dat er in de betreffende casus het een en ander niet conform de regels was, met name op het gebied van brandveiligheid, is wel vast komen te staan. Wat verbazingwekkend is, is dat de handhaving primair geschiedt op grond van de zorgplicht. Dat was hoogstwaarschijnlijk niet nodig geweest: de eigenaar is immers op grond van artikel 1b Woningwet verplicht zijn pand te behouden overeenkomstig het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dat is een heel concreet en duidelijk argument om handhavend op te treden.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

https://www.facebook.com/kamerbreed.nijmegen.9