Kamerbreed Nijmegen, een platform waarin verschillende bewonersorganisaties, wijkraden en particulieren zich hebben verenigd, vindt dat de leefbaarheid op een aantal plekken in de stad Nijmegen (en Bottendaal) wordt verstoord door verkamering, en stelt het huidige kamerverhuur- en handhavingsbeleid aan de orde. Deze keer een bericht over de Leefbaarheidstoets.

Bottendaal staat onder druk!
De leefbaarheidstoets!

Toetsen moeten van goede kwaliteit zijn. Maar om te kunnen bepalen of een toets kwalitatief goed is, moet je eerst weten wat het doel van de toets is. De naam zegt het eigenlijk al leefbaarheidstoets “Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Dat hierbinnen al discrepantie is ontstaan, bewijst de oprichting van Kamerbreed Nijmegen, de vele bezwaarschiften over de afgelopen periode en het trieste getal van 143 klachten.

Hierom hebben wij middels ons schrijven onze bestuurders verzocht het proces wat geleid heeft tot vergunningverlening voor de Van Trieststraat 8 nader te bekijken. Ons verbaasd namelijk het feit dat ondanks de constateringen van de ODRN de gemeente de vergunning heeft verleend. Immers de rapportage geeft voldoende aanleiding om de aanvraag te weigeren naar ons idee,  maar op z’n minst nader te onderzoeken. Aan de andere kant verbaasd het ons ook weer niet immers geruime tijd is bekend dat de leefbaarheidstoets in Nijmegen eigenlijk een farce is. Dit wordt al geconcludeerd door onze ambtenaren in de discussie nota uit 2013. Hierin wordt gezegd;  dat de huidige beleidsregels niet voorschrijven op welke manier de leefbaarheid wordt getoetst. En dat aanpassing van de beleidsregels onttrekking, samenvoeging en omzetting derhalve gewenst is. We zijn inmiddels 52 omzetting vergunningen en de daaruit voortkomende bezwaarprocedures en rechtszaken verder. Het enige waartoe het heeft geleid is werkvoorziening voor de juridisch afdeling van de gemeente.

De leefbaarheidstoest zou  een bescherming moeten bieden voor direct omwonenden en doet dit niet. Ook  de rechter heeft  geoordeeld dat de toets te subjectief is waardoor hij in een zaak n.a.v.  een omzettingsvergunning aan de Van Slichtenhorststraat niet kon concluderen dat er sprake is van ontoelaatbare inbreuk op de leefbaarheid. Terwijl de klachten welke bij de gemeente bekend zijn anders doen aangeven. Daarnaast is het zo dat de inzet van de leefbaarheidstoets berust op willekeur. Dit heeft geleid tot  maar 3 x een leefbaarheidstoets in b.v. 2013 bij 50 vergunning verleningen. Een aangevoerde reden voor het niet standaard toetsen van de leefbaarheid schijnt te liggen in financiën.

Naar ons idee zou bij iedere omzettingsvergunning een leefbaarheidstoest moeten plaats vinden. Zeker in de al kwetsbare gebieden. Want was het niet  de hoge raad in Leeuwarden die in november 2006  al concludeerde dat verlening van een omzettingsvergunning ten behoeve van kamerverhuur kan leiden tot een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu. En heeft de gemeente niet de taak om haar burgers te beschermen hier tegen?

Een belangrijk conclusie uit de discussienota opgesteld in 2013 is; “Er is in de afgelopen 10 jaar een flinke groei aan kamerbewoning geweest, in absolute zin met name in en om centrum. In de wijken Altrade, Galgenveld, Bottendaal en Stadscentrum is het percentage verkamerde woningen hoog, boven de 10%. Op straat en buurtniveau ligt dit vaak nog hoger. Deze groei blijkt uit gegevens van de bevolkingsadministratie. De adressen met een omzettingsvergunning geven geen volledig beeld van de verkamering in Nijmegen”. Terug naar de Van Trieststraat;  hoe zit het met de 9 vermoedelijk verkamerde panden? Met de recent verleende vergunning op de Van Trieststraat komt het percentage op 70% verkamerd uit.

  1. Wij vragen de raad dan ook om het college  zich uit te laten spreken over wat zij onder leefbaarheid verstaat in zo concreet en objectief mogelijke woorden.
  2. Daarnaast vragen wij de raadsleden om de mogelijkheden te onderzoeken om de verleende vergunning aan de Van Trieststraat 8 in te trekken dan wel nader te onderzoeken. Immers  er wordt vermoed,  op basis van het GBA, dat er waarschijnlijk 9 panden ”illegaal” verkamerd worden.
  3. Ook vragen wij onze bestuurders om in het nieuwe beleid op te nemen dat, net zoals in veel andere steden gebeurt, er bij ieder omzettingsaanvraag een leefbaarheidstoets plaats moet vinden.

Namens Kamerbreed Nijmegen,

Ralf Nieuwenhuijsen

Logo-Kamerbreed-300x246