Participatie, ook dat moet je leren…..  
“Ophef om ‘veiligere’ straat van en naar Nijmegen CS” kopte de GelderlanderHier leest u een bericht van de projectgroep Van Oldenbarneveltstraat (bestaande uit o.a bewoners en gemeente) over de status van de herinrichting en het participatietraject.

In oktober 2014 zijn wij als buurtbewoners wonend aan de Van Oldenbarneveltstraat gestart met het verspreiden van een uitnodiging aan alle bewoners van de Van Oldenbarneveltstraat, Vondelstraat en Arend Noorduijnstraat voor een buurtborrel met als thema de plannen die de gemeente had met de Van Oldenbarneveltstraat op basis van het invoeren van een eenrichtingsstraat. Hierdoor ontstond er een kans om d.m.v. participatie mee te denken over de inrichting van onze eigen straat. Tevens is deze uitnodiging op de wijkwebsite geplaatst  http://bottendaal.nl/94-burendag-vondelstraat-a-noorduijnstraat-en-van-odenbarneveltstraat , Met ook een verslaglegging achteraf http://bottendaal.nl/95-buurtborrel-voor-herhaling-vatbaar

Een 40-tal buurtbewoners gaven gehoor aan de uitnodiging en hebben een uiteenzetting gehad van de gemeente over het participatie traject wat ging starten. Tevens is er  op die avond een oproep gedaan wie er “mee wilde denken” in de nieuw te ontwikkelen plannen. Dit heeft geresulteerd in een 5-tal mensen die zich spontaan aangemeld hebben en een drietal achteraf.  Een groot aantal mensen gaf aan niet te willen participeren maar vertrouwen te hebben in de nieuw te vormen kerngroep. Om toch verbinding te houden met de niet direct betrokken straatbewoners is de verslaglegging gepubliceerd op de Gemeente site. http://www2.nijmegen.nl/wonen/Wijken/nijmegen-oost/Bottendaal/van_oldenbarneveltstraat en hebben we regelmatig via de aan ons opgegeven e-mail adressen de bewoners “bijgepraat” en  bijeen geroepen om de stand van zaken te communiceren.

We zijn gestart medio begin 2015 met bijeenkomsten te organiseren en de kaders te bepalen. Toen dit vorm had gekregen is eenieder nogmaals op huisadres uitgenodigd geworden door de gemeente om deel te nemen aan de brainstormsessie op 22 april 2015. Op deze avond waren er naast de “kerngroep” nog 25 personen aanwezig die gehoor gegeven hebben aan deze uitnodiging.

De voortgang welke geboekt werd, met als uitgangspunten bepaald tijdens de brainstormavond;

1. behoud van het aantal parkeerplaatsen,

2.  het vergroten van de veiligheid en

3. het realiseren van meer groen in onze straat, 

is een mooi samenspel geweest tussen de bewoners enerzijds en de gemeente anderzijds met als crux onze wensen en de beperkingen vanuit de beleidskant.
Hiervoor alle lof aan het projectteam vanuit onze gemeente hoe hiermee omgegaan is!

Toen de tijdelijke inrichting van onze straat geeffectueerd werd, ontstond er bij een aantal mensen die het proces niet van nabij hebben willen meemaken of het eerder niet nodig achtte om te reageren op de verslaglegging, onrust. (http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/ophef-om-veiligere-straat-van-en-naar-nijmegen-cs-1.5406905 ).
Het moest blijven zoals het was, was het credo. Hiervoor zijn door hen acties gestart die mijns inziens niet nodig waren immers de constructieve dialoog welke er is tussen alle betrokken partijen, maakte dit overbodig.

De opgestarte acties deden ook geen recht, mijns inziens, aan het traject wat reeds liep.
Op invitatie van ons om niet alleen maar te roepen “dat het moest blijven zoals het was” maar in plaats daarvan constructief mee te denken en dus deel te nemen aan de bijeenkomsten van de kerngroep werd gehoor gegeven.
Dit alles heeft geresulteerd dat een aantal goede zaken nog zijn meegenomen. (laad- en losplaats voor bezorgdiensten, parkeerplaatsen voor minder valide en bij voorbeeld de verkeersplateau’s als snelheidsremmers). Echter en aantal zaken konden niet ingevuld worden op basis van wettelijke kaders (verkeerstechnisch) en ook omdat ze afbreuk deden aan de reeds democratisch bepaalde uitgangspunten.

Dit alles in ogenschouw nemend, neemt dit niet weg dat, met inzet van alle buurtbetrokkenen, waarvoor dank, ook zij die later aangeschoven zijn, en de specialisten vanuit de gemeente er een doordacht plan ligt die aan alle aspecten recht doet.

Ralf Nieuwenhuijsen